EN

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

เรามุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้ได้เนื้อหมูคุณภาพสูงและปลอดภัย เพื่อคุณภาพีวิตที่ดีของทุกคน

พันธกิจ

  • นำเอาเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยปรับใช้ เพื่อพัฒนาศักยภาพขององค์กร
  • พัฒนาบุคคลากรให้มีความเชี่ยวชาญและเพิ่มศักยภาพ
  • วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
  • สร้างเครือข่าย Food service store ให้ครอบคลุมทุกจังหวัดในประเทศไทย
  • ผลักดันการส่งออกเนื้อสุกรแช่เย็นและแช่แข็งไปยังต่างประเทศ
Vc meat V.C. Meat Processing (Bangkok) Co., Ltd. 032229786 [email protected]